23Tháng 10, 2018
Hệ thống tra nạp ngầm

Nhiên liệu hàng không được cung cấp cho các van tra nạp của các bãi đỗ qua các đường ống ngầm:    

23Tháng 10, 2018
Hệ thống tồn chứa nhiên liệu

Trong Cơ sở Tồn chứa Nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ tách nước lọc và các bộ lấy mẫu kín được lắp đặt trên tuyến ống kết nối giữa các bơm và bộ lọc.